google-site-verification: googlec92391fd77bd9e6b.html

privacyverklaring

M Engel Consult, gevestigd aan Warmoltseiland 11, 9766 VH Eelderwolde is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

bedrijfsnaam: M Engel Consult

functionaris gegevensbescherming: Magdalena Dijkstra – Engel

websites: www.magdalenaengel.nl / www.liefdesrecepten.nl / www.mengel.nl

adres: Warmoltseiland 11   9766 VH Eelderwolde

telefoonnummer:  + 31 64 22 00 132                            

Persoonsgegevens die wij verwerken

M Engel Consult verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt of omdat de gegevens namens u aan ons door derden worden verstrekt.

Wij verzamelen en verwerken onderstaande persoonsgegevens:

-        voor- en achternaam

-        bedrijfsnaam

-        geslacht

-        telefoonnummer

-        e-mailadres

-        correspondentie adres

-        overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch of die door derden namens u aan ons worden verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites en / of de door ons te leveren diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@magdalenaengel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

M Engel Consult verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·      het afhandelen van uw betaling

·      verzenden van onze nieuwsbrief 

·      met u telefonisch of per e-mail contact op te kunnen nemen indien dat nodig is voor onze dienstverlening 

Geautomatiseerde besluitvorming

M Engel Consult neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

M Engel Consult bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na laatste contact voor alle door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

M Engel Consult verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens zullen uitsluitend worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. M Engel Consult blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

M Engel Consult (via haar websites) verzamelt alleen de nodige cookies om de websites goed te laten functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door M Engel Consult. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan uw gespecificeerd verzoek naar ons e-mail adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. M Engel Consult zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

M Engel Consult wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

M Engel Consult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 © M Engel Consult | Magdalena Dijkstra-Engel 2018